Privacyverklaring Zorgbureau Stabiel

In deze privacyverklaring van Zorgbureau Stabiel lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Zorgbureau Stabiel, gevestigd (postadres) aan de Lycklamastraat 6, 8801 BB Franeker en kantoorhoudende aan de Hertog Van Saxenlaan 80, 8802 PP Franeker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zorgbureau Stabiel
Contactpersoon: Detsje Holtrop
Lycklamastraat 6, 8801 BB Franeker
Telefoon: 06-22748902
E-mail: info@zorgbureaustabiel.nl
KvK: 01128867

Werkzaamheden: bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een achterstand of wensen ten aanzien van het zelfstandig functioneren.

Detsje Holtrop is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgbureau Stabiel.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgbureau Stabiel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Gezinssituatie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgbureau Stabiel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid, welzijn en woon- en leefomstandigheden
 • Eventuele behandeldoelstellingen en rapportages van derden
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zorgbureau Stabiel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering overeenkomst:
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieronder valt bv ook het aanvragen van zorg of het aanvragen van uitkeringen, vrijstellingen, enz.
  • Instanties te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Dit doen wij uitsluitend als je daarvoor toestemming geeft. Dit kan via een officiële machtiging maar ook een mondelinge toezegging kan in incidentele gevallen volstaan.
  • Een begeleidingsplan op te kunnen stellen met overeen te komen doelen en actieplan.
 • Uitvoering bijbehorende administratieve taken:
  • Verwerking persoonsgegevens o.b.v. wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie van de zorg.
  • Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van administratieve verplichtingen voortvloeiend uit ISO-keurmerk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorgbureau Stabiel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ondersteuningsplan van Wlz cliënten – moeten 5 jaar na einde zorg opvraagbaar zijn voor cliënt (referentie: Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de Gehandicaptenzorg binnen de Wlz, 15 jan 2017 Uitgave Vilans & de Zorgzaken groep).
 • Dossiers WMO-cliënten – 15 jaar vanaf het tijdstip van ontvangst of vervaardiging of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van taken op grond van deze wet noodzakelijk is. (Referentie: WMO 2015 artikel 5.3.4. lid 1.)

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgbureau Stabiel deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Zorgbureau Stabiel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zorgbureau Stabiel jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Het betreft B. Teunissen, advies en begeleiding en F. Koldijk advies & Training i.v.m. intervisie en vakantievervanging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorgbureau Stabiel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zorgbureau Stabiel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgbureaustabiel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zorgbureau Stabiel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorgbureau Stabiel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De computer waarop de gegevens worden gebruikt is beveiligd met versleuteling en met een wachtwoord, evenals de harde schijf die voor de mappen van Zorgbureau Stabiel slecht operabel is via een externe versleutelde Cloud opslag binnen Nederland. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Detsje Holtrop via info@zorgbureaustabiel.nl. Zorgbureau Stabiel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Computers beveiligd met BitLocker versleuteling (AES-256).
 • Waarna moet worden ingelogd met een persoonlijk wachtwoord.
 • Computer vergrendeld zichzelf na korte tijd van geen gebruik.
 • Versleuteling van alle gegevens van Zorgbureau Stabiel naar een externe versleutelde Cloud opslag binnen Nederland.
 • Via het programma Seafile worden de mappen gespiegeld aan een online opslagomgeving en daarbij voortdurend automatisch versleuteld en gesynchroniseerd.
 • Gebruik van ZIVVER (beveiligde mail) indien persoonsgegevens worden verstuurd.
 • Afsluitbare documentenkast voor werkdocument.
 • Na bewerking worden de documenten gedigitaliseerd als bovenomschreven.
 • Papieren documenten worden na bewerking vernietigd of teruggeven.
 • Afsluitbaar kantoor.
 • Beveiliging van kantorencomplex.